องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 3

รายการดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการประปาหมู่บ้าน
ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
คำขอเปลี่ยนแปลงในการขอใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
คำร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานควบคุมภายใน
งานบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริการรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึกการประชุมสภาฯ
บันทึกขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
บันทึกขอใช้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นลงในทะเบียนประวัติและปรับอัตราเงินเดือน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประสิทธิภาพของอค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
พรบ. พรก.
พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบและข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เงินสงเคราะห์ฯ ในการจัดการงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เดิน - วิ่ง การกุศลเสริมบารมี ฉลอง 100 ปี พระธาตุเชียงขวัญ ครั้งที่ 2
เด็กแรกเกิด
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา