องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

งานควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 17

งานควบคุมภายใน วันที่ โหลด
แบบ ปค1   23 ธ.ค. 2565 101
แบบ ปค4   23 ธ.ค. 2565 204
แบบ ปค 5   23 ธ.ค. 2565 115
แบบ ปค6   23 ธ.ค. 2565 106
้คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระดับองค์กร   6 ก.ย. 2565 80