องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 15

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประจำปี 2567   29 มี.ค. 2567 14
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 5 ก.พ. 2567   29 มี.ค. 2567 7
2567 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม   28 มี.ค. 2567 10
โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 ก.พ. 2567 6
ประกาศ แจ้งช่องทางการตอบ EIT 2567   27 ม.ค. 2567 9
0 30 รายงานผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2566   21 เม.ย. 2566 85
o30 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมฯ 2566   21 เม.ย. 2566 88
o 30 กำหนดมาตรการและวิธีดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม2566   21 เม.ย. 2566 81
o30 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2566   20 เม.ย. 2566 94
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท.   30 ก.ย. 2565 107
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   17 มี.ค. 2565 138
กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   27 พ.ค. 2562 287