องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
พบปัญหา?แจ้งได้ง่ายนิดเดียว 12 มี.ค. 2567 14
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15 ก.พ. 2567 34
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15 ก.พ. 2567 20
ประชาคมหมู่บ้านพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15 ก.พ. 2567 26
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15 ก.พ. 2567 26
ประชาคมเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 7 6 ก.พ. 2567 21
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอความเห็นการออกข้อบัญญัติฯ และตอบแบบวัด EIT และ IIT 5 ก.พ. 2567 22
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อสภาพ ประจำปี 2566 25 ม.ค. 2567 34
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ม.ค. 2567 24
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปี พ.ศ.2566 26 ธ.ค. 2566 49
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 22 ธ.ค. 2566 46
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 1 ธ.ค. 2566 42
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 28 พ.ย. 2566 53
ประกาศ เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 22 พ.ย. 2566 33
ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567 20 ต.ค. 2566 154
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 ต.ค. 2566 161
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ก.ย. 2566 146
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2566 5 เม.ย. 2566 93
ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 5 เม.ย. 2566 123
ประกาศ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 30 มี.ค. 2566 102
มอบความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย 2 มี.ค. 2566 120
ร่วมประชุมปรึกษาหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาบ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 9 ก.พ. 2566 154
ขอเชิญบุคลากรของ อบต.พระเจ้า ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566 6 ก.พ. 2566 191
ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนที่เคยใช้บริการของ อบต.พระเจ้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ITA 2566 6 ก.พ. 2566 117
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 31 ม.ค. 2566 94
รายงานผลการดำเนินโครงการ สปสช.ประเภทที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ม.ค. 2566 67
ประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัช พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1 ม.ค. 2566 97
รับแจ้งเรื่องผ่านระบบ Traffy fondue "พบปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว แค่สแกน QR Code" 15 ธ.ค. 2565 192
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 15 ธ.ค. 2565 97
เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 ต.ค. 2565 155