องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ 26 มิ.ย. 2567 16
เรื่อง กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 24 มิ.ย. 2567 52
กำหนดการออกปฏิบัติงาน โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 19 มิ.ย. 2567 26
แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการจัดนวัตกรรม 13 มิ.ย. 2567 33
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 พ.ค. 2567 38
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 28 พ.ค. 2567 41
ประกาศการจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ (2 รหัส) 17 พ.ค. 2567 62
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 7 พ.ค. 2567 38
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 3 เม.ย. 2567 56
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2 เม.ย. 2567 55
พบปัญหา?แจ้งได้ง่ายนิดเดียว 12 มี.ค. 2567 76
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15 ก.พ. 2567 85
การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15 ก.พ. 2567 65
ประชาคมหมู่บ้านพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15 ก.พ. 2567 80
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15 ก.พ. 2567 106
ประชาคมเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 7 6 ก.พ. 2567 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอความเห็นการออกข้อบัญญัติฯ และตอบแบบวัด EIT และ IIT 5 ก.พ. 2567 67
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อสภาพ ประจำปี 2566 25 ม.ค. 2567 82
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ม.ค. 2567 59
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปี พ.ศ.2566 26 ธ.ค. 2566 106
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 22 ธ.ค. 2566 107
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 1 ธ.ค. 2566 81
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 28 พ.ย. 2566 97
ประกาศ เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 22 พ.ย. 2566 62
ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567 20 ต.ค. 2566 221
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 ต.ค. 2566 223
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ก.ย. 2566 197
เรื่อง การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ธรรมชาติ 16 ส.ค. 2566 17
เรื่องงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น pm2.5 15 ส.ค. 2566 17
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ในหน่วยงานราชการ 14 ส.ค. 2566 29