องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 10

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
o31 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้านโบายไม่รับของขวัญ 2566   29 เม.ย. 2566 84
o32 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   15 เม.ย. 2566 95
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (No Gift Policy)   12 ม.ค. 2566 101
เจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 2566   12 ม.ค. 2566 100
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2566   12 ม.ค. 2566 93
เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม 2566   12 ม.ค. 2566 97
ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า 2566   12 ม.ค. 2566 104
แผ่นพับจริยธรรม-วินัยข้าราชการ   23 ส.ค. 2565 113
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม   21 เม.ย. 2565 142
o38 นายกมอบนโยบายไม่รับของขวัญ   21 เม.ย. 2565 103
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานคุณธรรม   5 เม.ย. 2565 136
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 2565   5 เม.ย. 2565 124
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมาตรฐานทางคุณธรรม 2565   5 เม.ย. 2565 131
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (No Gift Policy)   30 มี.ค. 2565 128
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ๒๕๖๑ และแนวทางการประพฤติตนของบุคลากร   27 พ.ค. 2562 254