องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางธัญมน ถิ่นน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายนพรัตน์ เสริมเหลา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจิดาภา บุญวิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมควร เอื้อกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวประนอม ลอยครบุรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายยุทธนา อักษร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม