องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน 2567   11 มี.ค. 2567 65
คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน   8 ส.ค. 2565 209
คู่มือประชาชนการขอรับเบี้ยยังชีพเบี้ยพิการเบี้ยผู้ป่วยเอดส์   21 เม.ย. 2565 268
คู่มือประชาชนการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน อบต.พระเจ้า   21 เม.ย. 2565 136
คู่มือประชาชนการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง   21 เม.ย. 2565 190
คู่มือประชาชน การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   21 เม.ย. 2565 174
คู่มือประชาชน ภาษีป้าย   21 เม.ย. 2565 197
คู่มือประชาชนขอข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัด   21 เม.ย. 2565 214
คู่มือสำหรับประชาชน งานป้องกันฯ   21 เม.ย. 2565 172
คู่มือประชาชนขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ กองคลัง   21 เม.ย. 2565 158
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   3 เม.ย. 2565 168
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2565   30 มี.ค. 2565 224
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   23 มี.ค. 2565 202
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม อบต.พระเจ้า   17 มี.ค. 2564 713
คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   8 มี.ค. 2564 3864
คู่มือการป้องผลประโยชน์ทับซ้อน   8 มี.ค. 2564 225
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนายความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘( ฉบับปรับปรุง)พ.ศ. ๒๕๖๓   3 ธ.ค. 2563 290