องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

 

คณะผู้บริหาร

 

นายวิชิต ธานีวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เบอร์โทร : 081-975-6357

 

นายสมพงษ์ ทิพโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เบอร์โทร : 091-705-3916

นางสาวพรสุข จตุพรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เบอร์โทร : 096-557-1509

 

นายมานิตย์ ดาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เบอร์โทร : 061-131-4499

พันจ่าเอกสำราญ บุญลือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 084-603-6486

 

นายนพรัตน์ เสริมเหลา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 085-011-5339

นางจิดาภา บุญวิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 088-333-1945

นายสมควร เอื้อกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 094-529-3580

นางสาวประนอม ลอยครบุรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 081-749-8756

 

นายยุทธนา อักษร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 081-065-9733

View : 950