องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า


นายอนุชา แก้วกาหลง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายธนาคาร ภราดร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเสรี จันทะคัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายบรรจง ตอลำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสุนทร โลลำภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสุภาวดี ไชยศิรินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสมาน สารรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายอุบล อุโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายทศกรรณ์ เสมอเหมือน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายประชัน พลนิกร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายบุญสันต์ พันธ์ภักดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายไพบูลย์ บำรุงเอื้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12