องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวประนอม ลอยครบุรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต
นักวิชาการศึกษา


นางกาญจนา ภราดร
ครู


นางจารุเนตร คำภักดี
ครู


นางวัชรินทร์ นพวัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางประทุมทอง สิงโคก
ผู้ดูแลเด็ก


นางไพรทูรย์ ราศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวชญาณิศา แก้วกาหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ