องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 18

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
O34 ปี 2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   27 มี.ค. 2567 14
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566   28 เม.ย. 2566 81
0 32 กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2566   21 เม.ย. 2566 78
คู่มือกรอบแนวทางปฏิบัติ ข้อที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ   16 ก.พ. 2566 92
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2566   12 ม.ค. 2566 88
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (No Gift Policy)   12 ม.ค. 2566 89
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ พ.ศ.2566   12 ม.ค. 2566 85
ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า 2566   12 ม.ค. 2566 93
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA   13 ธ.ค. 2565 99
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   6 ต.ค. 2565 110
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2565 พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน 2566   9 ส.ค. 2565 116
ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลต้นแบบ 2565   4 ก.ค. 2565 97
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2564 พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน 2565   5 เม.ย. 2565 133
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565   5 เม.ย. 2565 156
o42 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2564 พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน 2565   5 เม.ย. 2565 132
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT   23 มี.ค. 2565 118
ปรับปรุงประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.พระเจ้า   23 ก.พ. 2565 125
ประกาศฯเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   23 ก.พ. 2565 130
ประกาศฯเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   23 ก.พ. 2565 116
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม IIT   23 ก.พ. 2565 116
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   23 ก.พ. 2565 123
ข้อบังคับฯว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมาตรฐานฯ อบต.พระเจ้า พ.ศ. 2565   23 ก.พ. 2565 118
ประกาศฯมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ.2565   23 ก.พ. 2565 127
ประกาศฯเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ พ.ศ.2565   23 ก.พ. 2565 115
ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๐   13 ก.ค. 2561 194
ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี 2561   11 ก.ค. 2561 177