องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
O๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   29 เม.ย. 2567 20
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566   28 เม.ย. 2566 98
0 32 กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2566   21 เม.ย. 2566 96
คู่มือกรอบแนวทางปฏิบัติ ข้อที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ   16 ก.พ. 2566 106
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2566   12 ม.ค. 2566 103
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (No Gift Policy)   12 ม.ค. 2566 104
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ พ.ศ.2566   12 ม.ค. 2566 99
ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า 2566   12 ม.ค. 2566 109
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA   13 ธ.ค. 2565 112
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   6 ต.ค. 2565 136
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2565 พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน 2566   9 ส.ค. 2565 134
ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลต้นแบบ 2565   4 ก.ค. 2565 115
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2564 พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน 2565   5 เม.ย. 2565 149
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565   5 เม.ย. 2565 172
o42 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 2564 พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน 2565   5 เม.ย. 2565 146
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT   23 มี.ค. 2565 132
ปรับปรุงประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.พระเจ้า   23 ก.พ. 2565 140
ประกาศฯเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   23 ก.พ. 2565 144
ประกาศฯเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   23 ก.พ. 2565 133
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม IIT   23 ก.พ. 2565 132
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   23 ก.พ. 2565 150
ข้อบังคับฯว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมาตรฐานฯ อบต.พระเจ้า พ.ศ. 2565   23 ก.พ. 2565 133
ประกาศฯมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ.2565   23 ก.พ. 2565 147
ประกาศฯเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ พ.ศ.2565   23 ก.พ. 2565 131
ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๐   13 ก.ค. 2561 210
ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี 2561   11 ก.ค. 2561 193