องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสมควร เอื้อกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายประยงค์ อนารัตน์
นายช่างโยธา


นางสาวศิรินทรา ยานะสาร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชาญวิทย์ จตุเทน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายพิพัฒพงษ์ แก้วกาหลง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า