องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 10

 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 ข้อ ลิงก์ คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน  
O1 โครงสร้าง  http://www.phrachao.go.th
/pagelist-64.html
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างหน่วยงาน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.phrachao.go.th/position-1.html
http://www.phrachao.go.th/pagein-60.html
http://www.phrachao.go.th/position-3.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.phrachao.go.th/pagelist-42.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เกี่ยวกับเรา
อำนาจหน้าที่ 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.phrachao.go.th/file27.html
http://www.phrachao.go.th/file28.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
แผนพัฒนาฯ 
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.phrachao.go.th/page-22.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
ติดต่อ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.phrachao.go.th/pagelist-27.html
http://www.phrachao.go.th/file46.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
บริการประชาชน
กฎกระทรวงและระเบียบ
เอกสาร/รายงาน
ระเบียบและข้อบัญญัติ 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.phrachao.go.th/index.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8 Q&A  http://www.phrachao.go.th/webboard.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
กระดานถามตอบ Q&A 
O9 Social Network http://www.phrachao.go.th/index.html
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100009313433854

 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
Facebook 
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phrachao.go.th/news-208.html หน้าแรก
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 การดำเนินงาน  
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี http://www.phrachao.go.th/file1.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
แผนพัฒนาฯ
แผนดำเนินงานประจำปี 
O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.phrachao.go.th/news-196.html
https://www.phrachao.go.th/news-209.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
ประกาศผลฯ ไตรมาส 1 ฯ 
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  https://www.phrachao.go.th/file32.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230414211224File.pdf

 
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
เอกสาร/รายงาน
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อยู่หน้า 18) 
 การปฏิบัติงาน  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.phrachao.go.th/file4.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230429083657File.pdf

http://www.phrachao.go.th/file4.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230429083657File.pdf
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
เอกสาร/รายงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ  
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.phrachao.go.th/file5.html  หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.phrachao.go.th/file6.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420131859File.pdf
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
เอกสาร/รายงาน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.phrachao.go.th/file7.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230112120003File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230414212438File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420124151File.pdf

 
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
เอกสาร/รายงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(อยู่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผลการดำเนินงานปี2565) หน้า 20-25) 
O18 E-Service  https://www.phrachao.go.th/eservice.html
 
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
E–Service 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.phrachao.go.th/newsboard-2.html
https://www.phrachao.go.th/news-186.html
 
 หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phrachao.go.th/index.html
http://www.phrachao.go.th/index.html
https://www.phrachao.go.th/news-196.html
https://www.phrachao.go.th/news-209.html
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  https://www.phrachao.go.th/file12.html
 
หน้าแรก
การจัดซื้อจัดจ้าง (เมนูด้านขวามือ ล่าง)
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.phrachao.go.th/newsboard-2.html
 
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ)
ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.phrachao.go.th/file35.html 
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420135152File.pdf

 
หน้าแรก มุมขวามือ (ประมาณกลางหน้า)
การบริหารงานบุคคล
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.phrachao.go.th/file22.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230429202643File.pdf


 
หน้าแรก มุมขวามือ
(ประมาณกลางหน้า)
การบริหารงานบุคคล
-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.phrachao.go.th/file14.html
 
หน้าแรก มุมขวามือ
(ประมาณกลางหน้า)
การบริหารงานบุคคล
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  http://www.phrachao.go.th/file15.html หน้าแรก มุมขวามือ
 (ประมาณกลางหน้า)
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phrachao.go.th/file34.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20210317102243File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420143452File.pdf

 
หน้าแรก มุมขวามือ (ประมาณกลางหน้า)
การจัดการเรื่องร้องเรียน
-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.phrachao.go.th/index.html
http://www.phrachao.go.th/eservice.html
http://www.phrachao.go.th/upload/file/
20220128110842File.jpg

https://www.phrachao.go.th/contact2.html
หน้าแรก มุมขวามือ (ประมาณกลางหน้า)
การจัดการเรื่องร้องเรียน
-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://www.phrachao.go.th/file16.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420124509File.pdf

 
หน้าแรก มุมขวามือ (ประมาณกลางหน้า)
การจัดการเรื่องร้องเรียน
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.phrachao.go.th/file45.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420155248File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230421092051File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230421092743File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230421093448File.pdf

 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
นโยบาย No Gift Policy  
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ http://www.phrachao.go.th/file37.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230414233544File.pdf

https://www.phrachao.go.th/file21.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230421095044File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230429213210File.pdf


 
 หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o31 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.phrachao.go.th/file41.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230415000803File.jpg

 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.phrachao.go.th/file42.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230429141557File.pdf


 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy       
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://www.phrachao.go.th/file17.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420083933File.pdf

 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.phrachao.go.th/file40.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420084040File.pdf

 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
แผนป้องกันการทุจริต  
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.phrachao.go.th/file18.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20220915151502File.pdf
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.phrachao.go.th/file19.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230429100740File.pdf


 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.phrachao.go.th/file20.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/20221006101548
File.%E0%B8%9B
.%E0%B8%97.2565%E0%B8%A3%E0%B8%AD%
E0%B8%9A12%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%
B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม  
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  https://www.phrachao.go.th/file42.html
 
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230216105438File.pdf
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.phrachao.go.th/file42.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230421110507File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230421111359File.pdf

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230415000803File.jpg

https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230421095044File.pdf

 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.phrachao.go.th/file15.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230424151925File.pdf


 https://www.phrachao.go.th/upload/file
/20230424091736File.pdf
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.phrachao.go.th/file21.html
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230429115011File.pdf
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน http://www.phrachao.go.th/file42.html
 
https://www.phrachao.go.th/upload/file/
20230420083601File.pdf

 
https://www.phrachao.go.th/news-202.html
 
หน้าแรก มุมซ้ายมือ
เอกสาร/รายงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 

 
 
View : 1227