องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2567   29 มี.ค. 2567 6
ช่องทางการเข้าตอบ EIT 2567   5 ม.ค. 2567 12
รายงานผลคะแนน ITA 2566 อบต.พระเจ้า และมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   15 ส.ค. 2566 80
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566   20 เม.ย. 2566 164
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2563   5 มี.ค. 2564 249
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมประกาศเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพ.ศ. ๒๕๖๓   3 ธ.ค. 2563 237
การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของ อปท. ประจำปี 2560   8 มิ.ย. 2561 837
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร อบต.พระเจ้า พ.ศ. 2560   7 มี.ค. 2561 222
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.พระเจ้า พ.ศ.2561   7 มี.ค. 2561 189
การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส อปท.2560   3 ธ.ค. 2560 186
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.พระเจ้า พ.ศ.2560   13 ก.ค. 2560 196