องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นายยุทธนา อักษร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวกุลฤดี สรภูมิ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวรสริน พรพนม
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิงภัณทิลา น้อยก้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน