องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า   28 ส.ค. 2566 77
ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ 2566   13 มิ.ย. 2566 117
o24การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2566   2 พ.ค. 2566 84
o24 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2566   29 เม.ย. 2566 84
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   24 เม.ย. 2566 79
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 ม.ค. 2566 93
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   15 ธ.ค. 2565 97
ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณ   15 ธ.ค. 2565 96
คำสั่งมอบหมายงานให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน   9 พ.ค. 2565 113
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด   9 พ.ค. 2565 101
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด   9 พ.ค. 2565 108
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง   9 พ.ค. 2565 103
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง   9 พ.ค. 2565 108
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   9 พ.ค. 2565 110
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ   9 พ.ค. 2565 111
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ITA   21 เม.ย. 2565 133
o25 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   21 เม.ย. 2565 103
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔   18 ก.พ. 2565 140
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗)   18 ก.พ. 2565 420
ประกาศกำหนดวันลามาปฏิบัติราชการ/ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลฯ   30 ก.ย. 2564 169
Covid-19   3 ก.ค. 2564 157
รายงานแบบประเมินผลตนเอง พ.ศ.๒๕๖๒   3 ธ.ค. 2562 209