องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 2567


ออนไลน์ : 5

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 ข้อ ลิงก์ คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง  http://www.phrachao.go.th/pagelist-64.html หน้าหลัก มุมซ้ายมือ เกี่ยวกับเรา โครงสร้างหน่วยงาน 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.phrachao.go.th/position-1.html http://www.phrachao.go.th/position-3.html หน้าหลัก มุมซ้ายมือ บุคลากร ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.phrachao.go.th/pagelist-42.html หน้าหลัก มุมซ้ายมือ เกี่ยวกับเรา อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ http://www.phrachao.go.th/page-22.html หน้าหลัก มุมซ้ายมือ ติดต่อ
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.phrachao.go.th/index.html 
lhttps://www.phrachao.go.th/newsboard-1.html
 
หน้าหลัก มุมซ้ายมือ ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์
O6 Q&A  http://www.phrachao.go.th/webboard.html  หน้าหลัก มุมซ้ายมือ กระดานถามตอบ Q&A 
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.phrachao.go.th/file27.html 
http://www.phrachao.go.th/file28.html
หน้าหลัก มุมซ้ายมือ แผนพัฒนาฯ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี http://www.phrachao.go.th/file1.html 
https://www.phrachao.go.th/file9.html 
https://www.phrachao.go.th/file9.html
หน้าหลัก มุมซ้ายมือ แผนพัฒนาฯ แผนดำเนินงานประจำปี เอกสาร/รายงาน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.phrachao.go.th/file32.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240311111751File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อยู่หน้า 20)
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ http://www.phrachao.go.th/file4.html หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้
บริการสำหรับผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ
http://www.phrachao.go.th/file5.html หน้าหลัก เอกสาร/รายงาน คู่มือประชาชน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ http://www.phrachao.go.th/file6.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240402101916File.pdf
 หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13 E-Service http://www.phrachao.go.th/eservice.html หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) E–Service 
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.phrachao.go.th/index.html 
https://www.phrachao.go.th/file13.html 
https://www.phrachao.go.th/downloadfile-839.html
หน้าหลัก (มุมขวามือล่าง) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O14 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.phrachao.go.th/index.html 
https://www.phrachao.go.th/file11.html 
https://www.phrachao.go.th/downloadfile-837.html 
https://www.phrachao.go.th/upload/file/20240429100101File.pdf 
https://www.phrachao.go.th/upload/file/20240429100155File.pdf
หน้าหลัก (มุมขวามือล่าง) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ -สรุปแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 -ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 -ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่มีการจัดจ้างเกิน 5 แสนบาท 
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.phrachao.go.th/index.html 
https://www.phrachao.go.th/file13.html
  หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) ข่าวสาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มุมขวามือล่าง การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://www.phrachao.go.th/index.html 
https://www.phrachao.go.th/file13.html 
http://ttps://www.phrachao.go.th/downloadfile-840.html
หน้าหลัก (มุมขวามือล่าง) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปี 2566
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  http://www.phrachao.go.th/file35.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20231220150700File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20231220145922File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
http://www.phrachao.go.th/file22.html 
http://www.phrachao.go.th/file15.html 
http://www.phrachao.go.th/downloadfile-594.html
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
http://www.phrachao.go.th/file68.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240229140001File.pdf
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240229140117File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240229140201File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม  http://www.phrachao.go.th/file69.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240319132952File.pdf
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240228095822File.pdf
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240401090252File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน การขับ
เคลื่อนจริยธรรม
O22 แนวทางปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
http://www.phrachao.go.th/file34.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240331130648File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240330161152File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240402103618File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
http://www.phrachao.go.th/index.html 
http://www.phrachao.go.th/contact2.html
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) ร้องเรียนการทุจริต
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
http://www.phrachao.go.th/file16.html หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
O25 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
http://www.phrachao.go.th/file45.html 
http://www.phrachao.go.th/file45.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240330120620File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240331195316File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240328143908File.pdf
  หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
O26 ประกาศเจตนารมย์
นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
 http://www.phrachao.go.th/file37.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240318155859File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240318154821File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240318160334File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/
 รายงาน เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O27 การสร้างวัฒนธรรม 
No Gift Policy
http://www.phrachao.go.th/file41.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20230415000803File.jpg 
http://www.phrachao.go.th/file39.html 
/www.phrachao.go.th/upload/file/20240331135207File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O28 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
http://www.phrachao.go.th/file70.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240402101247File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา http://www.phrachao.go.th/pagein-66.html 
http://www.phrachao.go.th/file71.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240402101404File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
O30 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
http://www.phrachao.go.th/file17.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240331155350File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O31 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://www.phrachao.go.th/file40.html 
https://www.phrachao.go.th/upload/file/20240410143817File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O32 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
http://www.phrachao.go.th/file18.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20220915151502File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.phrachao.go.th/file20.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240219153348File.pdf
หน้าหลัก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
       
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
http://www.phrachao.go.th/file21.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240327113022File.pdf 
http://www.phrachao.go.th/gallery.html
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O35 รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://www.phrachao.go.th/file42.html 
http://www.phrachao.go.th/upload/file/20240329203846File.pdf
หน้าแรก (มุมซ้ายมือ) เอกสาร/รายงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
View : 238