องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารงานบุคคล o25   29 เม.ย. 2566 82
ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ใช้ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล   24 เม.ย. 2566 80
ประกาศฯเรื่องฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 2   12 ม.ค. 2566 109
ประกาศฯเรื่องผลการประเมินประสิทธภาพการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานประจำ ครั้งที่ 2   12 ม.ค. 2566 90
ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูจ้างประจำ พนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2566   12 ม.ค. 2566 228
o27 ประกาศ ก.อบต.ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครู   24 พ.ย. 2565 96
o27 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2565 131
o27 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564 - 2566   21 เม.ย. 2565 121
o27 ประกาศ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ 2562   21 เม.ย. 2565 123
o27 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลฯ 2562   21 เม.ย. 2565 106
o27 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   21 เม.ย. 2565 108
o27 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2558   21 เม.ย. 2565 106
027 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   21 เม.ย. 2565 230
สรุปความรู้บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   17 มี.ค. 2565 808
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ)   17 มี.ค. 2565 130
แบบฟอร์มขอบำนาญปกติ   17 มี.ค. 2565 133
แบบฟอร์มขอบำเหน็จบำนาญ (อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)   17 มี.ค. 2565 124
แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จปกติ   17 มี.ค. 2565 120
แบบขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้บำนาญเสียชีวติ)   17 มี.ค. 2565 123
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษฯ   18 ก.พ. 2565 111
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔   18 ก.พ. 2565 126
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคคลทางการศึกษาและ อบต.สายงานการสอนฯ   18 ก.พ. 2565 122
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ   18 ก.พ. 2565 120
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณะสุขปฏิบัติงานด้านโรคติดเชื้อไวรัส   18 ก.พ. 2565 125
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   21 ม.ค. 2565 192
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   12 พ.ค. 2564 195
การมอบอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการแทน   13 ต.ค. 2563 173