องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 18 มี.ค. 2567 11
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้า่งโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 12 มี.ค. 2567 14
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2 1 มี.ค. 2567 19
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 1 มี.ค. 2567 18
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านพระเจ้า 5 ก.พ. 2567 24
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อเต็มพร้อมบ่อพัก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12 15 ม.ค. 2567 33
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11 12 ก.ย. 2566 84
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 24 ส.ค. 2566 95
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ แบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 24 ส.ค. 2566 73
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 27 ก.ค. 2566 85
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 21 ก.ค. 2566 72
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12 21 ก.ค. 2566 118
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 9 มิ.ย. 2566 98
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 6 มิ.ย. 2566 67
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 3 29 พ.ค. 2566 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5 11 พ.ค. 2566 73
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 7 เม.ย. 2566 60
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 17 มี.ค. 2566 75
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12 7 มี.ค. 2566 76
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 23 ม.ค. 2566 90
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 23 ม.ค. 2566 121
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลพระเจ้า จำนวน 20 จุด 15 พ.ย. 2565 126
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองปิง หมู่ที่ 2 27 ก.ย. 2565 144
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 21 ก.ย. 2565 129
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 3 20 ก.ย. 2565 141
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 1 20 ก.ย. 2565 128
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบ้านดงพิกุล หมู่ที่ 11 16 ก.ย. 2565 136
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2 14 ก.ย. 2565 128
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 1 17 ส.ค. 2565 128
​ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย 15 ส.ค. 2565 138