องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11 27 มิ.ย. 2567 13
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5 26 มิ.ย. 2567 21
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 12 ภายในตำบลพระเจ้า 10 มิ.ย. 2567 20
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการขุดคลองน้ำเพื่อการเกษตร บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 13 พ.ค. 2567 47
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 13 พ.ค. 2567 54
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ 3 7 พ.ค. 2567 45
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดิน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11 7 พ.ค. 2567 45
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 18 มี.ค. 2567 75
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้า่งโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 12 มี.ค. 2567 79
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปิง หมู่ที่ 2 1 มี.ค. 2567 97
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 1 มี.ค. 2567 63
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านพระเจ้า 5 ก.พ. 2567 64
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อเต็มพร้อมบ่อพัก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12 15 ม.ค. 2567 77
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ 11 12 ก.ย. 2566 130
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 24 ส.ค. 2566 140
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ แบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 24 ส.ค. 2566 108
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 27 ก.ค. 2566 119
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 21 ก.ค. 2566 102
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12 21 ก.ค. 2566 172
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 9 มิ.ย. 2566 125
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 6 มิ.ย. 2566 97
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 3 29 พ.ค. 2566 93
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิกุล หมู่ที่ 5 11 พ.ค. 2566 104
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบหมู่บ้าน บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 7 เม.ย. 2566 98
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 17 มี.ค. 2566 102
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ 12 7 มี.ค. 2566 105
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 8 23 ม.ค. 2566 118
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 23 ม.ค. 2566 149
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลพระเจ้า จำนวน 20 จุด 15 พ.ย. 2565 155
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองปิง หมู่ที่ 2 27 ก.ย. 2565 176