องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1.1 แนวทางก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน
      1.2 แนวทางก่อสร้างทางระบายน้ำ
      1.3 แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า
      1.4 แนวทางการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ
      1.5 แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
      2.2 แนวทางการบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
      3.1 แนวทางการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ ประชาชน
      3.2 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นระเบียบวินัยในชุมชน
      3.3 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
      4.1 แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับ
      4.2 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมทางศาสนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
      5.1 แนวทางการส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
      5.2 แนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
      5.3 แนวทางการบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
6. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
      6.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 590