องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางจิดาภา บุญวิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพัชราภรณ์ มีทรัพย์สกล
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสุกัญญา แสนมนตรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวปวริศา สุ่มมาตย์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสุกัญญา ปราบมนตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุพัตรา เอกวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสุวรรณา หักขุนทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทัศนีย์ ทิพโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้