องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า


​ลักษณะที่ตั้ง
ตำบลพระเจ้าอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในระดับเหนือน้ำทะเล ประมาณ 138-481 เมตร

ขนาดพื้นที่
ตำบลพระเจ้า มีพื้นที่รับผิดชอบ 22.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,987.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ

อาณาเขต
โดยรอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้
         ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
         ทิศใต้  ติดต่อกับเทศบาลตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อบต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
         ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อบต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ  130-160  เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของตำบลพระเจ้า  สามารถแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ
         ฤดูร้อน                  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์    ถึงเดือนเมษายน
         ฤดูฝน                   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม    ถึงเดือนตุลาคม
         ฤดูหนาว                เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1283