องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 13

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   16 มี.ค. 2565 163
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)   1 ต.ค. 2564 127
แผนยุทธศาสตร์ชาติ-แผนแม่บท   1 ต.ค. 2564 355
แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2566-2570)   1 ต.ค. 2564 294