องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570แก้ไข ครั้งที่ 1/2566   25 ส.ค. 2566 225
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566   25 ส.ค. 2566 86
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570เปลี่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2566   25 ส.ค. 2566 82
ขอผ่อนผันการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีการลงหมุดหมายแผนพัฒนาฯ   10 มี.ค. 2566 89
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 อบต.พระเจ้า   5 เม.ย. 2565 200
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2561-2565   6 ม.ค. 2564 243
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 2561-2565   6 ม.ค. 2564 193
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   5 ม.ค. 2564 175
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑   18 ก.ค. 2562 481
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ๖๑-๖๓   7 มิ.ย. 2562 226
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   3 ธ.ค. 2560 174
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2560)   3 ธ.ค. 2559 160