องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570แก้ไข ครั้งที่ 1/2566   25 ส.ค. 2566 177
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566   25 ส.ค. 2566 74
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570เปลี่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2566   25 ส.ค. 2566 69
ขอผ่อนผันการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีการลงหมุดหมายแผนพัฒนาฯ   10 มี.ค. 2566 83
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 อบต.พระเจ้า   5 เม.ย. 2565 175
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2561-2565   6 ม.ค. 2564 216
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 2561-2565   6 ม.ค. 2564 168
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   5 ม.ค. 2564 165
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑   18 ก.ค. 2562 446
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ๖๑-๖๓   7 มิ.ย. 2562 213
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   3 ธ.ค. 2560 168
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2560)   3 ธ.ค. 2559 153