องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า


วิสัยทัศน์
“ตำบลพระเจ้ามีเศรษฐกิจดีชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษามีคุณภาพ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงและ ได้มาตรฐาน บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
4. ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
8. ส่งเสริมและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ


จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพ
4. พัฒนาฝีมือแรงงานให้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด
5. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีห่างไกลยาเสพติด
6. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
7. มีการรักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่คู่ชุมชน
8. ส่งเสริมดูแล รักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
9. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 670