องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

E-Service : คำร้องออนไลน์
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
แบบประเมินการบริการพนักงาน(คำขอจดทะเบียน)
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
เบอร์โทรติดต่อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบ
บริการรับชำระเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำร้องทุกข์/ร้องเรียน
คำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
ขอใช้วุฒิปรับปรุงตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นและบันทึกลงใน (ก.พ.7)
ขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายการในทะเบียนประวัติ
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง
ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า