องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 2

E-Service : คำร้องออนไลน์
ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า
ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง
ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายการในทะเบียนประวัติ
ขอใช้วุฒิปรับปรุงตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นและบันทึกลงใน (ก.พ.7)
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
คำร้องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
คำร้องทุกข์/ร้องเรียน
บริการรับชำระเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เบอร์โทรติดต่อร้องทุกข์/ร้องเรียน
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
แบบประเมินการบริการพนักงาน(คำขอจดทะเบียน)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง