องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายนพรัตน์ เสริมเหลา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเกษศิริ ปรินทอง
นิติกร


นายเวซิน เอกวงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกฤษณียา หาระสุข
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเกศแก้ว ราชสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไป


นายประยูร อุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอภิชญา ไชยโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐปวีย์ จันทะรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอุรารักษ์ สนั่นเอื้อ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายชาญ ทิพโชติ
พนักงานขับรถ


นายอิทธิพล ปราบมนตรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวุฒิชัย ประเศรษโฐ
คนงานทั่วไป


นายณัฐพงษ์ ภราดร
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติพันธ์ โกมิฬ
นักการภารโรง