องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 9

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
จำนวนสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อบต.พระเจ้า)   1 มี.ค. 2567 17
จำนวนสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อบต.พระเจ้า) (2)   1 มี.ค. 2567 29
ใบลาออก   13 ธ.ค. 2565 155
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด   13 ธ.ค. 2565 192
ใบลาอุปสมบท   13 ธ.ค. 2565 102
ใบลาผักผ่อน   13 ธ.ค. 2565 152
แบบขอยกเลิกวันลา   13 ธ.ค. 2565 95
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   3 ธ.ค. 2563 238
แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล   3 ธ.ค. 2563 261
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร้อน (อถล.)   3 ธ.ค. 2563 284
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)   3 ธ.ค. 2563 181
ตัวอย่าง หนังสือยินยอม   3 ธ.ค. 2563 190
แบบสำรวจที่สาธารณประโยชน์   3 ธ.ค. 2563 5277
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร   3 ธ.ค. 2563 263
แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ   3 ธ.ค. 2563 3939
แบบขอเสนอญัตติ   3 ธ.ค. 2563 13043
แบบขอเสนอกระทู้ถาม และแบบขอเสนอแปรญัตติ   3 ธ.ค. 2563 1101
สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานทั่วไป   3 ธ.ค. 2563 55452
สัญญาจ้างเหมาทั่วไป   3 ธ.ค. 2563 881
ตัวอย่าง หนังสือบริจาคที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์   3 ธ.ค. 2563 1367
แบบปนะเมินคุณภาพ (ใช้แหล่งน้ำบาดาล)(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)   27 พ.ค. 2562 831
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง SAR   31 ต.ค. 2561 182
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 1   15 ก.ย. 2561 1986
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 2   15 ก.ย. 2561 215