องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 14

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมฯ รถเกี่ยวข้าว 2560   28 พ.ย. 2566 76
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565   20 ธ.ค. 2565 110
ข้อบัญญัติ บ่อดักไขมัน 2565   26 ส.ค. 2565 465
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธาณะ พ.ศ.๒๕๖๒   21 ธ.ค. 2563 364
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ.๒๕๖๐   21 ธ.ค. 2563 183
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอยพ.ศ.๒๕๖๒   21 ธ.ค. 2563 191
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน (ฉ.๒) ๒๕๕๓   25 ธ.ค. 2561 190
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร   31 ต.ค. 2561 174
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ   31 ต.ค. 2561 165
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบล   31 ต.ค. 2561 169
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2551   31 ต.ค. 2561 169
ระเบียบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2551   31 ต.ค. 2561 177
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการเช่ารถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์และการจัดหาประโยชน์ในสังหาริมทรัยพ์อันเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   31 ต.ค. 2561 192
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการเช่ารถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์และการจัดหาประโยชน์ในสังหาริมทรัยพ์อันเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า พ.ศ.2552   31 ต.ค. 2561 191
ระเบียบสภาอบต.พระเจ้าว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา พ.ศ.2560   13 ก.ค. 2561 204
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ๒๕๕๓   25 มี.ค. 2561 317
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ๒๕๕๒   18 มี.ค. 2561 181
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๕๕๔   14 มี.ค. 2561 232
ระเบียบสภาอบต.พระเจ้าว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2561   7 มี.ค. 2561 176
ระเบียบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๒๕๕๑   19 ม.ค. 2561 191
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ ๒๕๕๑   19 ม.ค. 2561 193
ประกาศ อบต.พระเจ้า เรื่อง การจัดระบบข้อมูลส่วนบุคคล ๒๕๕๑   19 ม.ค. 2561 189
ประกาศ อบต.พระเจ้า เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเอกสาร ๒๕๕๑   19 ม.ค. 2561 187
ประกาศ อบต.พระเจ้า เรื่องขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๒๕๕๑   19 ม.ค. 2561 161