องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

Phrachao Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 17

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปิง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้อแบตเตอรี่ FB๑๓๕ ขนาด ๑๒V ๘๕A จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่ม ๒ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมปั๊มน้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อเต็มพร้อมบ่อพัก บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน สืบสานประเพณีของดีเชียงขวัญ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567
จ้างเหมาตกแต่งขบวนการทำนา ไถพรวน หว่านข้าว ปักดำ/และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดซุ้มวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง/ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/ประกวดทำอาหารพากับข้าว/ประกวดส้มตำลีลา/ประกวดข้าวต้มมัดและประกวดโยนมัดข้าว โครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ของดีเชียงขวัญ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Brother HL-๒๑๓๐ (PTB-T๔๕๐) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
ซื้อขนมแบบถุงคละแบบ จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง เพื่อใช้เป็นของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน บพ-๑๕๘๕ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงพิกุลใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร TK-๗๑๒๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK - ๗๑๐๙ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ แบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อสายส่งน้ำ (สายดับเพลิง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2566